CzWiki

Gravitační zrychleníGravitační zrychlení je zrychlení, které tělesu udílí gravitační síla.

Obsah


Značení a jednotky

Značka: ag
Jednotka v SI: m/s²

Definiční vztah

Je-li \({\displaystyle F_{\mathrm {g} }}\) gravitační síla působící v daném místě na (bodové) těleso setrvačné hmotnosti \({\displaystyle m}\), vyjadřuje gravitační zrychlení vztah.

\({\displaystyle a_{\mathrm {g} }={\frac {F_{\mathrm {g} }}{m}}}\)

Gravitační zrychlení je tedy číselně rovno gravitační síle, kterou gravitační pole v daném místě působí na bodové těleso o jednotkové (setrvačné) hmotnosti.

Za předpokladu, že platí rovnost setrvačné a gravitační hmotnosti (základní postulát obecné teorie relativity), vyjadřuje gravitační zrychlení intenzitu gravitačního pole v daném místě.


Gravitační a tíhové zrychlení na zemském povrchu

Vztah gravitačního a tíhového zrychlení

Teoretická střední hodnota gravitačního zrychlení na povrchu Země je ag = 9,823 m·s−2. Tato hodnota vyplývá ze vztahu pro intenzitu gravitačního pole \({\displaystyle a_{g}=\varkappa {\frac {M}{R^{2}}}}\) po dosazení hodnot poloměru a hmotnosti \({\displaystyle M\,}\) Země, za zjednodušujícího předpokladu, že Země je nehybná, homogenní, dokonalá koule o poloměru \({\displaystyle R\,}\) = 6371 km, což je poloměr koule o stejném objemu jako je skutečný objem Země. S gravitačním zrychlením by tělesa padala k Zemi, kdyby se Země neotáčela.

Na tělesa otáčející se spolu se Zemí (tedy ve vztažné soustavě spojené s povrchem Země) působí výslednice dvou sil: gravitační síly a odstředivé síly. Tato výslednice se nazývá tíhová síla a uděluje tělesům při volném pádu tíhové zrychlení, což je vektorová výslednice gravitačního zrychlení a odstředivého zrychlení.

Tíhové zrychlení vyjadřuje intenzitu tíhového pole na povrchu Země. Na různých místech zemského povrchu se velikost tíhového zrychlení mírně liší (v řádu setin m·s−2); na rovníku je jeho hodnota menší a směrem k pólům se zvětšuje. To je způsobeno velikostí odstředivé síly vznikající rotací Země, která je největší na rovníku a nejmenší na pólech. Dohodnutá střední hodnota tíhového zrychlení, tzv. normální tíhové zrychlení, je g = 9,80665 m·s−2.

Na povrchu Měsíce je gravitační zrychlení přibližně šestkrát menší než na Zemi.


Literatura

Bednařík & Široká: Mechanika. Prometheus 2000, ISBN 80-7196-176-0


Související články

Zdroj


Poslední aktualizace: 27.06.2021 07:54:56 CEST

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto czwiki.org nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.